VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU STANDARD

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Práva a povinnosti z poistenia mobilného telefonu STANDARD (poistenie) sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP-MT1), Prehľadom poistného plnenia a prípadne zmluvným dojednaním, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Dokumenty VPP-MT1 a Prehľad poistného plnenia (súhrnne „Poistné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak poistná zmluva alebo Poistné podmienky, v prípadoch, kedy to zákon pripúšťa, obsahujú dojednania odchylné od zákona, platia dojednania poistnej zmluvy, prípadne Poistných podmienok.
2. Poistná zmluva musí byť uzatvorená vždy písomne. Zmeny poistnej zmluvy musia byť taktiež vykonané písomne
3. Tieto VPP-MT1 upravujú poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia mobilného telefónu. 

Článok 2
Rozhodné právo, súdna príslušnosť

Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na riešenie sporov z tohto poistenia vrátane vzniku, zmeny a zániku poistnej zmluvy sú vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky. 

Článok 3
Výklad pojmov

1. Zablokovanie mobilného telefónu a/alebo SIM karty: nahlásenie odcudzenia mobilného telefónu a SIM karty žiadosťou o ich zablokovanie u mobilného operátora.
2. Časová cena: cena, ktorú mala poistená vec bezprostredne pred poistnou udalosťou. 
3. Doba poistenia: doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
4. Havária: náraz alebo stret vozidla, v ktorom sa poistená vec nachádza, pričom náraz je zrážka vozidla s nepohyblivou prekážkou a stret je zrážka vozidla s pohyblivým objektom.
5. Krádež vlámaním: prisvojenie si poistenej veci páchateľom z uzavretého priestoru za použitia:
a) nástroja, ktorý nie je určený na jeho riadne otváranie,
b) kľúča určeného na jeho riadne otváranie, ktorého sa páchateľ zmocnil krádežou alebo lúpežou.
6. Kúpna cena veci – maloobchodná cena veci v plnej výške bez zliav, vrátane DPH, aktuálne platná ku dňu začiatku poistenia u Predajcu, u ktorého bola vec zakúpená, uvedená v poistnej zmluve
7. Lúpež: privlastnenie si poistenej veci páchateľom za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému, osobe poistenému blízkej alebo proti inej osobe, využívajúcej poistenú vec so súhlasom poisteného.
8. Mobilný telefón – prenosné elektronické zariadenie používané poisteným na hlasovú, textovú, obrazovú a dátovú komunikáciu . 
9. Náhodné poškodenie: akékoľvek náhodné, náhle, neúmyselné a nepredvídané poškodenie poistenej veci vonkajšími vplyvmi, ktoré ovplyvňuje funkčnosť poistenej veci a ktoré vyžaduje opravu alebo výmenu jej súčastí alebo celku..
10. Nová cena výrobku: cena rovnakej novej veci alebo novej veci s porovnateľnými parametrami ako mala poistená vec ku dňu poistnej udalosti.
11. Odcudzenie: strata poistenej veci v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním. 
12. Osoba blízka: príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a manželka, rodičia manžela alebo manželky; za osobu blízku sa tiež považuje druh alebo družka, za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.
13. Poistený: fyzická osoba, na majetok ktorej sa poistenie vzťahuje.
14. Poistená vec: mobilný telefón vo vlastníctve poisteného, zakúpený u Predajcu poisteným na súkromné použitie, uvedený v poistnej zmluve a týchto poistných podmienkach.
15. Poistná suma: kúpna cena poistenej veci, stanovená Predajcom a uvedená v poistnej zmluve.
16. Poistné: úhrada za poskytovanie poistnej ochrany dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
17. Poistník: osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Poistník a poistený môžu byť tou istou osobou. 
18. Poisťovateľ : AWP P&C SA, so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapísaná u obchodného súdu v Bobigny pod administratívnym č. 2016B01853, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112 (ďalej „poisťovateľ“).
19. Príslušenstvo mobilného telefónu: vec, ktorá je určená k používaniu spolu s mobilným telefónom, ale ktorá nie je jeho neoddeliteľnou súčasťou, napríklad nabíjačka, handsfree, puzdro, držiak, headset, bluetooth, dátové káble, prívesky, sluchátka, ochrana displeja, pamäťová karta, čítačka a podobne.
20. Predajca: predajca mobilných telefónov.
21. Schéma amortizácie: Časová hodnota poistenej veci bude poisťovateľom stanovená na základe celkovej doby, ktorá uplynula od nákupu poistenej veci do vzniku poistnej udalosti, kde budú zohľadnené 60-dňové intervaly.
22. SIM karta – aktívna účastnícka identifikačná karta pre mobilnú telefónnu sieť bez ohľadu na skutočnosť, či ide o predplatenú SIM kartu alebo nie.
23. Spoluúčasť: zmluvne dojednaná výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení.
24. Tretia osoba: akákoľvek iná osoba než poistený alebo osoba poistenému blízka podľa bodu 11 tohto článku, zamestnanci poisteného rovnako ako akákoľvek iná osoba, ktorú poistený neoprávnil k používaniu poistenej veci.
25. Uzavretý priestor:
a) uzamknutá a uzavretá budova alebo 
b) uzamknuté vozidlo s uzavretou karosériou alebo 
c) uzamknutý trezor alebo pevná uzamknutá skrinka. 
26. Voda z vodovodného zariadenia: voda, iná kvapalina alebo para uniknutá v dôsledku chybnej obsluhy alebo poruchy mimo svoj obvyklý priestor z : 
a) potrubia alebo zariadenia, privádzajúceho alebo odvádzajúceho vodu, paru alebo inú kvapalinu alebo kanalizačného systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia, 
b) vykurovacieho, vzduchotechnického, klimatizačného alebo solárneho systému, vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
c) sprinklerových alebo iných automatických zariadení požiarnej ochrany,
d) akvária s objemom 50 a viac litrov alebo bazénu pevne spojeného so zemou.
27. Zneužitie mobilného telefónu – neoprávnené nakladanie s poisteným mobilným telefónom a SIM kartou, v ktorého dôsledku došlo k vzniku nákladov, ktoré je poistený povinný uhradiť mobilnému operátorovi a ktoré preukázateľne vznikli v súvislosti s odcudzením mobilného telefónu a SIM karty.
28. Strata: zánik možnosti hmotne disponovať s poisteným výrobkom, pričom sa nejedná o odcudzenie podľa bodu 10 tohto článku .
29. Živelná udalosť: mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok.

Článok 4
Predmet poistenia

Predmetom poistenia je poistená vec, zakúpená u predajcu.

Článok 5
Právne úkony a doručovanie

1. Podmienky poistenia upravené v poistnej zmluve a týchto VPP-MT1-platné pre poistníka platia primerane i pre poisteného. Povinnosti poistníka, pokiaľ ním nie je poistený, je zoznámiť poisteného s poistnou zmluvou a týmito VPP-MT1. 
2. Pre právne úkony, týkajúce sa poistenia, je potrebná písomná forma, pokiaľ nie je v týchto VPP-MT1 alebo v poistnej zmluve stanovené inak.
3. Písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti poisťovateľom alebo oprávneným zástupcom poisťovateľa, pokiaľ nie je stanovené inak .
4. Písomnosti poisťovateľa, určené poistníkovi, resp. poistenému sú doručované poštou, môžu však byť doručené aj oprávneným zástupcom poisteného, a to na poslednú adresu známu poisťovateľovi. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na poštovom podniku kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresáta nie je možné zistiť na poslednej známej adrese, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi. 
5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky ( telefón, e-mail, SMS, fax) ku vzájomnej komunikácii s poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistnej udalosti a ponukou produktov a služieb poisťovateľa. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, nenahrádzajú však písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo poistná zmluva.
6. Právne úkony týkajúce sa poistenia, pre ktoré zákon nevyžaduje povinne písomnú formu, môžu byť vykonané tiež e-mailom alebo telefonicky. Poisťovateľ je oprávnený určiť na svojej internetovej stránke, ktoré právne úkony nemusia mať písomnú formu
7. Poistník a poistený, pokiaľ je iný než poistník, uzatvorením poistnej zmluvy udeľujú súhlas so zaobstaraním, použitím a i následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov, uskutočnených medzi ním a poisťovateľom, prípadne asistenčnou službou, a to v súvislosti v výkonom poisťovacej činnosti poisťovateľom, najmä pri správe poistenia a likvidácii poistných udalostí podľa tejto poistnej zmluvy a to na technických prostriedkoch, umožňujúcich ich záznam, zachovanie a reprodukciu. Poistník a poistený uzatvorením poistnej zmluvy udeľujú poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený uchovať tieto záznamy až do vysporiadania všetkých práv a povinností, súvisiacich s poistením podľa tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb. 
8. Uplatnenie práv, vyplývajúcich z poistnej zmluvy prináleží poistenému, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak, alebo nie je dojednané inak. 
9. Poistník ani poistený nemá právo postúpiť akýkoľvek nárok alebo právo, vyplývajúce z poistnej zmluvy, ktorou bolo uzavreté poistenie mobilného telefónu podľa týchto VPP-MT1, na tretiu osobu alebo tretie osoby. .
10. Právne úkony právnickej osoby môže vykonávať výhradne osoba oprávnená jednať jej menom alebo osoba splnomocnená. 
11. Nároky z poistenia sa premlčia v trojročnej premlčacej lehote. Premlčacia lehota začína plynúť rok po vzniku poistnej udalosti. 
12. V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých ustanovení týchto VPP-MT1. Akákoľvek odchýlka od týchto VPP-MT1 dohodnutá v poistnej zmluve je účinná najskôr od okamihu, kedy sa zmluvné strany na tejto zmene písomne dohodli.

Článok 6
Spoluúčasť

1. Spoluúčasť je zmluvne dojednaná výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení. 
2. Poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia mobilného telefónu sa zjednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 10%. 
3. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci tohto poistenia je poskytované maximálne do výšky limitu poistného plnenia vrátane spoluúčasti za celú dobu trvania poistenia.

Článok 7
Vznik poistenia

1. Návrh poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) môže poistník prijať zaplatením poistného. Poistná zmluva je uzatvorená v okamihu zaplatenia poistného v plnej výške, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
2. Poistenie vzniká dňom, uvedeným v návrhu poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) ako začiatok poistenia.
3. Pokiaľ je deň začiatku poistenia podľa odseku 2 tohto článku zhodný s dňom vyhotovenia návrhu, poistenie vzniká v okamihu zaplatenia poistného, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 
4. Platnosť návrhu zanikne a poistenie na jeho základe nevznikne, pokiaľ nebude poistné uhradené do konca lehoty určenej na zaplatenie poistného, stanovenej v návrhu.
5. Za okamih zaplatenia poistného sa považuje deň, hodina a minúta zaplatenia poistného v plnej výške:
a) v hotovosti predajcovi alebo osobe, ktorej prostredníctvom predajca doručí poistený výrobok poistenému,
b) vkladom alebo úhradou na platobný účet predajcu prostredníctvom platobného prostriedku, aj keď bude poistné pripísané na platobný účet predajcu neskôr, než v deň vkladu , poukázania alebo úhrady poistného.

Článok 8
Doba poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve stanovené inak.

Článok 9
Zmena a zánik poistenia

1. Akékoľvek zmeny v poistnej zmluve sa vykonávajú so súhlasom oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak.
2. Zánik poistenia
Poistenie zaniká v súlade so Zákonom: 
a) uplynutím poistnej doby; 
b) dňom ukončenia vlastníckeho vzťahu poisteného k poistenej veci, bez ohľadu na to, akým spôsobom k nemu dôjde; 
c) dňom straty poistenej veci nahlásenej poisteným poisťovateľovi; 
d) dňom zániku, krádeže alebo zničenia poistenej veci, bez ohľadu na to, či takúto krádež alebo zničenie poisťovateľ uznal ako poistnú udalosť; 
e) dňom smrti poisteného; 
f) pre neplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka; 
g) výpoveďou podľa ustanovení § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka; 
h) odstúpením od poistenia v súlade s § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka; 
i) odmietnutím plnenia v súlade s § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka; 
j) písomnou dohodou zmluvných strán; 
k) ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste týchto poistných podmienok, v poistnej zmluve alebo stanovenými Zákonom. 
3. Poistenie môže písomne vypovedať poistník alebo poisťovateľ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne. 
4. Poistenie zaniká v dôsledku tej zo skutočnosti, uvedených v tomto Článku, ktorá nastane ako prvá.

II. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 10
Doba poistenia

1. Poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia výrobku sa uzatvára na dobu určitú.
2. Poistná zmluva sa vzťahuje na obdobie jedného kalendárneho roku od uzatvorenia poistenia.

Článok 11
Rozsah poistenia

1. Toto poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie, odcudzenie a zneužitie výrobku. 
2. V prípade náhodného poškodenia sa poistenie vzťahuje na náhodné poškodenie poisteného výrobku (pokiaľ nie je vylúčené v čl. 12 týchto VPP-MT1), a to najmä:
a) jeho pádom,
b) vniknutím kvapaliny do elektronických častí poisteného výrobku,
c) mechanickým poškodením poisteného výrobku počas prepravy od predajcu do domácnosti poisteného,
d) vniknutím cudzích predmetov do poisteného výrobku.
3. Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na poškodenie displeja a dotykovej vrstvy mobilného telefónu.
4. V prípade odcudzenia sa poistenie vzťahuje na stratu poisteného výrobku v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním.
4.1. V prípade odcudzenia poisteného výrobku krádežou vlámaním do motorového vozidla sa poistenie vzťahuje len na udalosti, za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:
a) Poistený musí vierohodne preukázať, že došlo k násilnému vniknutiu do motorového vozidla a
b) Poistený výrobok bol uložený v uzamknutom batožinovom priestore motorového vozidla alebo uzavretom uzamknutom strešnom nosiči tak, že ho nebolo zvonku vidieť a na motorovom vozidle boli riadne uzamknuté všetky dvere vrátane batožinového priestoru a strešného nosiča a motorové vozidlo malo úplne zatvorené všetky okná.
5. V prípade poistenia zneužitia mobilného telefónu sa poistenie vzťahuje na:
5.1. Odcudzenie mobilného telefónu spoločne so SIM kartou – v takomto prípade je poistený povinný odcudzenie mobilného telefónu nahlásiť polícii a vyžiadať si policajný protokol; poistenie sa vzťahuje iba na mobilný telefón vo výlučnom vlastníctve poisteného. 
5.2. Zneužitie mobilného telefónu; náklady, ktoré je poistený povinný uhradiť mobilnému operátorovi (prevolané náklady) a ktoré evidentne vznikli v období od odcudzenia mobilného telefónu do okamihu nahlásenia odcudzenia operátorovi; a to vrátane nákladov na zablokovanie SIM karty, pokiaľ ku zneužitiu mobilného telefónu došlo preukázateľne po jeho odcudzení spoločne so SIM kartou; 
5.3. Poistenie pre prípad zneužitia mobilného telefónu sa nevzťahuje na príslušenstvo mobilného telefónu.

Článok 12
Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody : a) Spôsobené akýmkoľvek úmyselným poškodením poisteného výrobku alebo spôsobené vedomou nedbalosťou,
b) Spôsobené priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými nepokojmi alebo štrajkom, teroristickým činom, vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo štátnej moci, vyššej moci, spôsobené priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej energie, ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou, sabotážou, represívnymi zásahmi štátnych orgánov, živelnou udalosťou.
c) Vzniknuté v dôsledku závady na poistenom výrobku, za ktorú zodpovedá na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe svojho prehlásenia predajca.
d) Na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený pri kúpe poisteného výrobku a na ďalšie poškodenia, ktoré predajca už vylúčil vo svojej záruke. 
e) Spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou poisteného výrobku, preťažovaním poisteného výrobku, používaním poisteného výrobku v rozpore s pokynmi výrobcu (napr. použitím výrobcom neschválených doplnkov, 
f) Vzniknuté bežným opotrebením, na súčastiach poisteného výrobku spotrebného charakteru, podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu a častej výmene a na príslušenstvo poisteného výrobku, ako napríklad batérie, akumulátory, zdroje svetla, náplne, tesnenia, elektroinštalácie, filtre, poistky, pamäťové zariadenia, obaly, dotykové pero.

2. Ďalej sa poistenie nevzťahuje na:
a) vec, ktorá je v čase kúpy u predajcu už použitá, vec kupovanú pre účely vykonávania akejkoľvek podnikateľskej činnosti, 
b) náklady vynaložené bez súhlasu poisťovateľa,
c) zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s chybou poistenej veci vrátane následných škôd, spôsobených poškodeným poisteným výrobkom,
d) zvukové, obrazové, dátové a iné záznamy, náklady na obnovu alebo prenos dát, uložených v poistenej veci, 
e) estetický nedostatok (napríklad poškrabanie, zárez, prasklina), ktorý neznižuje ani neobmedzuje funkčnosť poistenej veci, 
f) náhodné poškodenie, vzniknuté postupným pôsobením korózie, vlhkosti, tepla alebo chladu, trvalým pôsobením chemických, biologických, teplotných a elektrických vplyvov, 
g) poistenú vec, ktorú opravoval iný subjekt, než servis určený poisťovateľom, 
h) akúkoľvek stratu poistenej veci, okrem straty poistenej veci v dôsledku lúpeže a krádeže vlámaním,
i) odcudzenie poistenej veci z vozidla, okrem prípadu uvedeného v čl. 10 ods. 2, bod 2.1 týchto VPP-MT1,
j) náhodné poškodenie spôsobené používaním náhodne poškodenej veci bez vykonania opravy náhodného poškodenia, 
k) náhodné poškodenie v dôsledku výpadkov alebo prerušenia dodávok elektrickej energie, 
l) odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poistenej veci a ďalšieho vonkajšieho zariadenia, 
m) akýkoľvek prípad odcudzenia poistenej veci, ktorý poistený nenahlásil polícii najneskôr do 24 hodín po zistení odcudzenia poistenej veci,
n) náklady na bežnú údržbu, nastavenie alebo úpravu poistenej veci vrátane nákladov na opravu poistenej veci, pokiaľ k náhodnému poškodeniu došlo v súvislosti s týmito činnosťami, 
o) náklady vynaložené na odstránenie funkčných chýb, pokiaľ tieto chyby neboli spôsobené náhodným poškodením poistenej veci, za ktoré bolo poskytnuté poistné plnenie.

Článok 13
Limit poistného plnenia

Limitom poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom je poistná suma (viď. Výklad pojmov), znížená o sumu stanovenú na základe schémy amortizácie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Článok 14
Poistné

1. Poistné je úhrada za poskytovanie poistnej ochrany dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
2. Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu a jeho výška ja stanovená v poistnej zmluve.
3. Základom pre výpočet poistného je kúpna cena veci v zmysle týchto poistných podmienok, a to bez ohľadu na to, či bola táto cena zaplatená v plnej výške alebo iba jej časť účtovaná predajcom veci.
4. Poistné je splatné v deň uzatvorenia poistnej zmluvy.

Článok 15
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP-MT1 spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
2. V prípade poistenia zneužitia poisteného výrobku sa poistnou udalosťou rozumie finančná strata poisteného, ku ktorej dôjde počas poistnej doby odcudzením mobilného telefónu a zneužitím SIM karty.

Článok 16
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník/ poistený je povinný:
a) dodržiavať povinnosti stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa uzatváraného poistenia alebo poistnej udalosti, 
c) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že poistený poistil vec u iného poisťovateľa alebo že uzatvoril obdobné poistenie aj u iného poisťovateľa, 
d) oznámiť poisťovateľovi bezodkladne písomne zmenu vlastníka poistenej veci, 
e) oznámiť poisťovateľovi písomne akúkoľvek zmenu údajov vrátane adresy a osobných údajov, ktoré boli podkladom počas uzatvárania poistnej zmluvy , a to najneskôr do 5 pracovných dní od tejto zmeny, 
f) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škody, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo predpismi vydanými na ich základe, alebo povinnosti, ktoré prevzal uzatvorením poistnej zmluvy; poistený nesmie tiež strpieť porušovanie týchto predpisov a povinností zo strany tretích osôb; poistený je ďalej povinný zaistiť udržiavanie poistených vecí v dobrom technickom stave a používať ich iba na účely stanovené zákonom,
g) uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí poistenej veci a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi, pokiaľ si ich vyžiada na účely riešenia poistnej udalosti, 
h) uchovávať poistený výrobok v ochrannom puzdre, 
i) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od poistnej udalosti, oznámiť poisťovateľovi, že nastala poistná udalosť, a do 15 dní od poistnej udalosti predložiť poisťovateľovi hlásenie o rozsahu poškodenia poistenej veci, 
j) preukázať vznik a rozsah vzniknutej škody, 
2. V prípade škody spôsobenej odcudzením poistenej veci je poistený povinný doložiť vznik poistnej udalosti policajným protokolom (oznámením o odcudzení príslušnému orgánu polície), 
3. V prípade zneužitia mobilného telefónu predložiť poisťovateľovi:
a) vyúčtovanie mobilného operátora s označením reklamovaných telefónnych hovorov a potvrdenie operátora o zablokovaní mobilného telefónu vrátane sumy blokovacieho poplatku, 
b) faktúru alebo účet za vyhotovenie novej SIM karty,
c) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušným orgánom polície odcudzenie poistenej veci,
d) oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovateľovi prípadný nález odcudzeného poistenej veci a vrátiť prijaté poistné plnenie, 
4. V prípade odcudzenia je poistený povinný:
a) doložiť dôkaz o násilnom vniknutí do uzavretého priestoru alebo doložiť dôkaz o použití kľúča určeného na jeho riadne otvorenie, ktorého sa páchateľ zmocnil krádežou alebo lúpežou, 
b) doložiť úradný preklad dokladov preukazujúcich vznik poistnej udalosti, pokiaľ sú vyhotovené v inom než slovenskom alebo českom jazyku, 
c) oznámiť poisťovateľovi bezodkladne odstúpenie od kúpnej zmluvy na poistený výrobok, 
d) dodržiavať pokyny poisťovateľa alebo poisťovateľom určenej osoby pri likvidácii poistnej udalosti a dať si poistený výrobok opraviť v servise určenom poisťovateľom,
5. V poistnej zmluve sa môžu poistník a poisťovateľ dohodnúť na ďalších povinnostiach poistníka a poisteného.

Článok 17
Povinnosti a práva poisťovateľa

1. Poisťovateľ je povinný: a) dodržiavať povinnosti pre neho vyplývajúce zo zákona, ostatných všeobecne záväzných predpisov a týchto VPP-MT1, 
b) Informovať poisteného o výsledkoch prešetrenia poistnej udalosti, pokiaľ o to poistený písomne požiada,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri uzatváraní poistnej zmluvy, jej správe alebo likvidácii poistnej udalosti; to neplatí, pokiaľ poistník alebo poistený dá písomný súhlas s poskytnutím informácií, alebo pokiaľ poskytnutie informácie ukladá alebo povoľuje zákon, 
d) v prípade vzniku nároku na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy a poistných podmienok a po tom, ako sú poisťovateľovi dodané doklady uvedené v Článku 16 týchto poistných podmienok, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie do 15 dní odo dňa, v ktorom poisťovateľ skončil všetky potrebné šetrenia týkajúce sa danej poistnej udalosti.
2. Poisťovateľ má právo overovať si pravdivosť a úplnosť údajov potrebných na výpočet poistného a poistného plnenia a používať zistené údaje na účely správy poistenia a likvidácie poistnej udalosti.

Článok 18
Poistné plnenie

1. Pokiaľ vznikla povinnosť poisťovateľa plniť, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP-MT1 a podmienok, dojednaných v poistnej zmluve poistenému, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak, alebo pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Právo na poistné plnenie môže poistený uplatniť len na území Slovenskej republiky.
3. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistného plnenia za celú dobu trvania poistenia. Výšku limitu poistného plnenia určí poisťovateľ na základe nasledujúcej amortizačnej schémy, kedy prihliadne k časovej hodnote poistenej veci. V prvom intervale 60 dní odo dňa nákupu bude amortizácia vo výške 28%, v druhom intervale bude amortizácia navýšená o 3,5%, v ďalších 60 dňových intervaloch bude amortizácia navýšená vždy o 2%.
4. V prípade náhodného poškodenia poistenej veci poisťovateľ uhradí náklady na nové alebo použité náhradné súčiastky od ktoréhokoľvek výrobcu, vrátane nákladov na opravu poistenej veci, pokiaľ bude poistený výrobok opravený v servise určenom poisťovateľom. Vymenené súčiastky musia mať rovnakú funkčnosť ako súčiastky pôvodné. Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných dielov započítavajú tiež náklady na dopravu poistenej veci zo servisu, pokiaľ túto dopravu zorganizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner (vrátane dopravy vykonanej poisteným, pokiaľ ju poisťovateľ dopredu schválil), poštovné za odoslanie poistenej veci zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu poisťovateľom určeného alebo odporúčaného technika na mieste vzniku poistnej udalosti.
5. Pokiaľ náklady na opravu v prípade náhodného poškodenia poistenej veci presiahnu novú cenu veci alebo je vec neopraviteľná, má poistený právo na výmenu náhodne poškodenej veci za novú, so zhodnými alebo porovnateľnými parametrami, v cene maximálne do výšky limitu.
6. Pokiaľ poisťovateľovi vzniknú náklady v súvislosti so zisťovaním rozsahu poškodenia poistenej veci a zistí sa, že poistenému nevzniká podľa týchto VPP-MT1 nárok na poistné plnenie, tieto náklady idú na ťarchu poisteného.
7. Poisťovateľ nahradí tiež primerané náklady v súvislosti s výmenou poistenej veci v čase vzniku poistnej udalosti obvyklé, a to náklady na dopravu poistenej veci zo servisu alebo od predajcu, prípadné náklady na dopravu a náklady za práce, ktoré boli vykonané na poistenej veci s cieľom zistiť rozsah poškodenia. Poskytnutím poistného plnenia formou výmeny poistenej veci sa vlastníkom poistenej veci stáva poisťovateľ a poistenie zaniká.

Článok 19
Zníženie a zamietnutie poistného plnenia

1. Pokiaľ porušil poistený povinnosti stanovené zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo povinnosti uvedené vo VPP-MT1, najmä v čl. 16 a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, poisťovateľ má právo plnenie z poistnej udalosti znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
2. Poisťovateľ má právo plnenie z ktorejkoľvek poistnej udalosti primerane znížiť, pokiaľ na základe vedome nepravdivých alebo neúplných údajov, ktoré poistník alebo poistený uviedol pri uzatváraní poistenia, stanovil nižšie poistné.
3. V prípade odstúpenia od poistnej zmluvy má poisťovateľ právo znížiť výšku nespotrebovaného poistného o manipulačný administratívny poplatok.
4. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie v prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti nebol mobilný telefón uložený v ochrannom puzdre.
5. Poisťovateľ má právo odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy, pokiaľ sa až po poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé alebo nepravdivé alebo neúplné odpovede poistníka alebo poisteného nemohol zistiť pri uzatváraní poistenia a ktorá bola pre uzatvorenie poistnej zmluvy podstatná.
6. Poisťovateľ má právo odmietnuť plnenie z poistnej udalosti, pokiaľ poistený úmyselne uvedie poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach, týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo výšku nároku. 
7. Pokiaľ poistený spôsobné poisťovateľovi zvýšenie nákladov tým, že v dôsledku jeho konania je nutné rozhodujúce skutočnosti zisťovať opakovane, poisťovateľ má právo znížiť plnenie z poistnej udalosti o výšku takto vzniknutých nákladov. 
8. V prípade poistného plnenia formou úhrady nákladov na opravu poistenej veci, náklady na opravu vo výške, o ktorú poisťovateľ znížil poistné plnenie z dôvodov, uvedených v ods. 1, 2 a 5 tohto článku idú na ťarchu poisteného.
9. V prípade poistného plnenia formou výmeny poisteného poškodeného výrobku za nový, bude poistený hradiť primerané náklady, súvisiace s výmenou poistenej veci, ktoré boli v dobe poistnej udalosti obvyklé, vo výške, o ktorú poisťovateľ znížil poistné plnenie z dôvodov uvedených v ods. 1, 2 a 5 tohto článku.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20
Spôsob vybavovania sťažností

1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ podať osobne, alebo zaslať poštou na adresu poisťovateľa: AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112
2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Pokiaľ je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Pokiaľ je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodný názov a adresu sídla právnickej osoby.
3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich odmietnutia do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu z predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ neodkladne vyrozumený.
4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, ktorá je poverená vykonávaním dohľadu nad poisťovateľom.

V Prahe, schválené dňa 10.04.2015


E-mailový spravodaj

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.

*  
stiahnuť - vytlačiť

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť MICHMAN, s.r.o, so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 52356035 , DIČ: 2120998143    ,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 136876/B

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 948 887 020, písomne na adrese Pod hájom 4444/211 ,018 41 Dubnica nad Váhom, alebo  e-mailom gpdr@bonusko.sk .

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Občiansky preukaz , rodné číslo a dátum narodenia prípade splátok + predlženej záruky
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

 

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • Splátkové spoločnosti
 • Poisťovne

a.  Geis Parcel SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46 489 592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 21503/S

b.   Geis SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 31 324 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2083/S

c.   DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. , so sídlom Na pántoch   18
        831 06  Bratislava-Rača, IČO: 47927682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100759/B

d.    TOPTRANS EU, a.s. ,so sídlom Na Priehon 50, 949 01  Nitra, IČO: 36703923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OS Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 10363/N

e.    KAMEX SLOVAKIA, s.r.o. ,so sídlom Zlatovská 2195 ,91105 Trenčín, IČO: 35890860, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 17511/R

f.    PPL CZ s.r.o.., so sídlom K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 25194798, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Praha, Oddiel Sro, Vložka č. C 105858

g.    BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky  , so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Po, Vložka č. 2990/B

h.     Všeobecná úverová banka, a.s. , so sídlom Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava  25, IČO: 31 320 155 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 341/B

i.     Home Credit Slovakia, a.s. , so sídlom Teplická 7434/147 ,Piešťany 921 22 , IČO: 36 234 176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10130/T

j.     AWP Solutions ČR a SR, s. r. o., so sídlom Jankovcova 1596/14b , 170 00 Praha 7 , IČO: 25622871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Praha, Oddiel Sro, Vložka č. C 55651

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva si môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 948 887 020, písomne na adrese Pod hájom 4444/211, 018 41 Dubnica nad Váhom, alebo  e-mailom gpdr@bonusko.sk .Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamenných predajní BONUSKO. Ak sú tieto predajne monitorované kamerovým systémom, spracováva tieto kamerové záznamy spoločnosť MICHMAN ,s.r.o. . Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.

 

 


Mena

Vyberte menu:


Tento web používa cookies

Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Informace o souborech cookies