Všeobecné poistné podmienky Predĺžená záruka, Záruka PLUS

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Práva a povinnosti z tohto poistenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP) a prípadne zmluvným dojednaním, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Dokument VPP (ďalej tiež Poistné podmienky) je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak poistná zmluva alebo Poistné podmienky, v prípadoch, kedy to zákon pripúšťa, obsahujú dojednania odchylné od zákona, platia dojednania poistnej zmluvy, prípadne Poistných podmienok.

AWP P&C SA, so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapísaná u obchodného súdu v Bobigny pod administratívnym č. 2016B01853, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112 (ďalej len „poisťovateľ“ alebo „poisťovňa“).

Tieto poistné podmienky zahŕňajú druhy poistenia, ktoré môžu byť poistnou zmluvou podľa voľby poistenia dojednané:

 • poistenie predĺženej záruky
 • poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia („Záruka PLUS“)
 • kombinácia uvedených poistení

Poistník svoju voľbu z uvedených druhov poistenia, vymedzených v týchto poistných podmienkach, oznámi obchodnému zástupcovi pri kúpe výrobku alebo v prípade poistenia predĺženej záruky do 30 dní odo dňa nákupu výrobku. Zvolené poistenie potom bude uvedené na poistnej zmluve vystavenej poistníkovi obchodným zástupcom. Úhradou kúpnej ceny, uvedenej na faktúre či pokladničnom doklade, a poistného, uvedeného na poistnej zmluve, v ktorej je uvedené vybrané poistenie, vymedzené v týchto poistných podmienkach, poistník a poistený prejavuje svoju vôľu a potvrdzuje, že s týmito poistnými podmienkami a rozsahom poistenia z nich vyplývajúceho bol oboznámený a súhlasí s nimi. Súčasne poistník berie na vedomie, že uvedené druhy poistenia nie je možné uzatvoriť u výrobkov určených na výkon povolania.
Tieto poistné podmienky platia po celý čas trvania poistenia dojednaného poistnou zmluvou.

Článok 2 Výklad pojmov

Predĺžená záruka: záruka s rovnakým rozsahom služieb ako zákonná záruka poskytovaná na tovar predajcom, ak nie je v týchto VPP stanovené inak.

Náhodné poškodenie: akékoľvek náhodné, náhle a nepredvídané poškodenie výrobku vonkajšími vplyvmi, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú funkčnosť výrobku.

Odcudzenie: strata poisteného výrobku v dôsledku lúpeže alebo vlámania.

Lúpež: prisvojenie si poisteného výrobku páchateľom pri použití násilia alebo vyhrážky bezprostredným násilím proti poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej osobe poverenej poisteným užívaním poisteného výrobku.

Vlámanie: násilné vniknutie do uzatvoreného priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky s použitím sily. Uzatvoreným priestorom sa rozumie budova alebo vozidlo s uzatvorenou karosériou.

Poistený výrobok: výrobok podrobne opísaný v poistnej zmluve a vo faktúre či pokladničnom doklade vystavenom obchodným zástupcom poistníkovi pri kúpe výrobku.

Poistné: Poistné sa dojednáva ako jednorazové a je splatné v momente dojednania poistenia.

Poistná suma: Poistná suma je stanovená ako obstarávacia cena poisteného výrobku a je uvedená v poistnej zmluve.

Potvrdenie o dojednaní poistenia: dokument, ktorý potvrdzuje existenciu poistenia v rozsahu zvolenom poisteným, v súlade s týmito poistnými podmienkami.

Tretia osoba: akákoľvek iná osoba ako poistený, druh poisteného alebo jeho zákonný partner, potomkovia alebo predkovia poisteného, zamestnanci poisteného, rovnako ako akákoľvek osoba, ktorú poistený neoprávnil užívať poistený výrobok.

Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu.

Poistený: fyzická alebo právnická osoba, na majetok ktorej sa poistenie vzťahuje. Pre účely tohto poistenia je poistený vždy zhodný s poistníkom.

Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie. Pre účely tohto poistenia je oprávnenou osobou vždy poistený.

Obchodný zástupca: Akákoľvek osoba, ktorú poisťovateľ splnomocnil dojednávať poistenie, opravovať alebo vymeniť poistený výrobok, robiť v mene poisťovateľa právne úkony alebo faktické konania v súlade s týmito poistnými podmienkami.

Článok 3 Poistná udalosť

V prípade poistenia predĺženej záruky je poistnou udalosťou porucha poisteného výrobku.

V prípade poistenia náhodného poškodenia je poistnou udalosťou náhodné poškodenie.

V prípade poistenia odcudzenia výrobku je poistnou udalosťou odcudzenie poisteného výrobku.

Poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť definovaná v týchto poistných podmienkach pre dojednaný druh poistenia.

Článok 4

Poistná zmluva musí byť dojednaná vždy písomne. Zmeny poistnej zmluvy musia mať takisto písomnú formu.

Článok 5 Obdobie trvania poistenia

Poistenie predĺženej záruky dojednané a uhradené podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva s začiatkom o 0.00 hod. dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Poistenie Záruky PLUS dojednané a uhradené podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva so začiatkom v momente podpisu poistnej zmluvy.

Každé jednotlivé poistenie dojednané podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva na poistné obdobie uvedené v poistnej zmluve pre každý druh poistenia osobitne. Podmienkou platnosti poistnej zmluvy je úhrada celého predpísaného poistného.

Článok 6 Zánik poistenia

Poistenie zaniká v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka uplynutím poistného obdobia, výpoveďou, v dôsledku nezaplatenia poistného, odstúpením od poistenia a ďalšími spôsobmi stanovenými v Občianskom zákonníku.

V prípade zániku poistenia sa, podľa všeobecne platných právnych predpisov, nespotrebované poistné poistenému nevracia.

Uplynutie poistného obdobia

Poistenie zaniká uplynutím poistného obdobia, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia.

Uplynutie poistného obdobia

Poistenie zaniká uplynutím poistného obdobia, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia.

Zánik odstúpením od kúpnej zmluvy

V prípade, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy pred dátumom začiatku poistenia predĺženej záruky, zaniká postenie dňom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Poistník má nárok na vrátenie poistného za toto riziko. Poistník nemá nárok na poistné zaplatené za riziko náhodného poškodenia a odcudzenia, a to ani na pomernú časť.

Odstúpenie poistníka od dojednaného poistenia

Poistník môže odstúpiť od poistenia, dojednaného v rozsahu určenom týmito poistnými podmienkami, do štrnástich (14) dní od dátumu dojednania poistenia. Poistník sa musí dostaviť do predajne Obchodného zástupcu, kde mu bude v uvedenej lehote 14 dní poistná zmluva stornovaná a poistné vrátené. V prípade dojednania poistnej zmluvy formou obchodu na diaľku, musí poistník odoslať v lehote 14 dní Obchodnému zástupcovi písomné odstúpenie od poistnej zmluvy s overeným podpisom. Odstúpením od poistnej zmluvy sa zmluva ruší od jej začiatku.

Rozhodné právo

Poistná zmluva a poistenie v nej dojednané v rozsahu určenom týmito poistnými podmienkami sa riadi slovenským právom.

Článok 7 Povinnosti z poistenia

Poistník alebo poistený je povinný vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni. Poistník alebo poistený je súčasne zo zákona povinný predložiť doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada a ktoré sú nevyhnutné pre výplatu poistného plnenia. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa poistné plnenie nevyplatí. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetrovania. Vyšetrovanie je skončené, hneď ako poisťovateľ oznámi jeho výsledok oprávnenej osobe.

Článok 8 Poistenie predĺženej záruky

(1) Rozsah Poistenia predĺženej záruky 
Ak počas trvania Poistenia predĺženej záruky nastane u poisteného výrobku poistná udalosť, má poistený právo na poistné plnenie formou opravy alebo výmeny poisteného výrobku, v súlade s týmito poistnými podmienkami. Poistenie predĺženej záruky sa dojednáva ako poistenie škodové.

(2) Poistné plnenie formou opravy poisteného výrobku
V prípade opravy poisteného výrobku budú použité nové alebo použité náhradné dielce od ktoréhokoľvek výrobcu. Vymenené dielce budú mať rovnakú funkčnosť ako pôvodné dielce. Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných častí zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do/ zo servisu, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner, poštovné za odoslanie výrobku zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu technika na mieste vzniku poistnej udalosti. 
Výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká.

(3) Poistné plnenie formou výmeny poisteného výrobku
Poisťovateľ je oprávnený posúdiť a rozhodnúť, kedy je oprava poisteného výrobku fakticky nemožná alebo ekonomicky nerentabilná – v takom prípade má poistený právo na výmenu poisteného poškodeného výrobku za nový, s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, maximálne do výšky poistnej sumy. 
O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ. 
Do nákladov na výmenu sa okrem nového výrobku zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do servisu alebo predajne, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner a prípadné náklady na pôvodne zamýšľanú opravu výrobku.

(4) Výluky z Poistenia predĺženej záruky 
Poistenie predĺženej záruky sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy poisteného výrobku: 

 1. na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený a na ďalšie chyby, ktoré už výrobca vylúčil vo svojej záruke, prevzatej poisteným pri kúpe výrobku.
 2. spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou výrobku, preťažovaním výrobku, užívaním výrobku v rozpore s pokynmi výrobcu či za nezvyčajných podmienok.
 3. vzniknuté bežným opotrebovaním.
 4. spôsobené úmyselne a hrubou nedbanlivosťou.
 5. zapríčinené účinkami klimatických a iných vonkajších vplyvov, ako aj chyby zapríčinené živelnou udalosťou, haváriou, vandalizmom, krádežou alebo prepravou výrobku.
 6. ktoré opravoval iný subjekt ako autorizovaný zmluvný servis.
 7. spôsobené nedostatočnou opravou alebo ďalším používaním výrobku bez opravy chyby výrobku, ktorá sa vyskytla už skôr.
 8. spôsobené mechanickým poškodením tovaru.

Ďalej sa poistenie predĺženej záruky nevzťahuje na: 

 1. súčasti výrobku spotrebného charakteru podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu.
 2. zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s chybou výrobku.
 3. chyby preventívne odstraňované počas pravidelnej servisnej prehliadky výrobku,
 4. chyby na batériách.
 5. náhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby, tomu, kto toto právo uplatnil.
 6. neodstrániteľné chyby, ktoré však súčasne nebránia riadnemu užívaniu výrobku pre jeho účely,
 7. chyby na výrobku, ktoré sú výrobnej povahy a ako také ich odstraňuje výrobca v rámci hromadných akcií.

Článok 9 Poistenie náhodného poškodenia

(1) Rozsah Poistenia náhodného poškodenia
Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť náhodného poškodenia poisteného výrobku, má poistený právo na poistné plnenie formou opravy alebo výmeny poisteného výrobku, ktorú zaistí poisťovateľ podľa týchto poistných podmienok. 
Poistenie náhodného poškodenia sa dojednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % v prvom roku poistenia a 25% v druhom roku poistenia z ceny opravy (vrátane dopravy, práce a poštovného) alebo v prípade výmeny poisteného výrobku z obstarávacej ceny poisteného výrobku. 
Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci Poistenia náhodného poškodenia sa poskytuje maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti za celé obdobie trvania poistenia.

(2) Poistné plnenie formou opravy poisteného výrobku 
V prípade opravy poisteného výrobku budú na jeho opravu využité nové alebo použité náhradné dielce od ktoréhokoľvek výrobcu. Funkčnosť vymenených dielcov bude zodpovedať funkčnosti pôvodných častí.
Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných častí zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do/ zo servisu, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner, poštovné za odoslanie výrobku zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu technika na mieste vzniku poistnej udalosti.
Výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká.

(3) Poistné plnenie formou výmeny poisteného výrobku 
Poisťovateľ je oprávnený posúdiť a rozhodnúť, kedy je oprava poisteného výrobku fakticky nemožná alebo ekonomicky nerentabilná – v takom prípade má poistený právo na výmenu poškodeného poisteného výrobku za výrobok nový, s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami. 
O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ. 
Do nákladov na výmenu sa okrem nového výrobku zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do servisu alebo predajne, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner a prípadné náklady na pôvodne zamýšľanú opravu výrobku. 
Výplatou poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(4) Výluky z Poistenia náhodného poškodenia

Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na:

 1. náhodné poškodenie nasledujúceho: vonkajšie zariadenie alebo položky klasifikované ako „príslušenstvo“ alebo „spotrebný tovar“, ako napr. batérie, žiarovky, žiarovky projektorov, jednorazové alebo výmenné atramentové alebo iné tlačové náplne, foto papier alebo papier na tlač, pamäťové disky, zariadenia jednoúčelovej pamäte, prenosné obaly, dotykové pero, akékoľvek dielce/súčiastky vyžadujúce pravidelnú údržbu alebo iné komponenty, ktoré nie sú vo vnútri výrobku.
 2. akékoľvek poškodenie (vrátane poškodení spôsobených vírusom) softwaru nahratého, kúpeného alebo inak preneseného na poistený výrobok. Poistenie sa nevzťahuje na software dodávaný ako periférne zariadenie.
 3. Akékoľvek poškodenia poisteného výrobku, ktoré majú len kozmetický charakter alebo inak neovplyvňujú funkčnosť výrobku, vrátane škrabancov a zárezov, ktoré podstatne nenarušujú užívanie výrobku.
 4. akékoľvek poškodenie vzniknuté v dôsledku opotrebovania.
 5. poistený výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť niekto iný ako poisťovateľ alebo osoba poverená poisťovateľom alebo jeho zástupcom. Akákoľvek oprava alebo pokus o ňu inou osobou ako poisťovateľom alebo povereným obchodným zástupcom bude mať za následok zánik tohto poistenia, a to bez nároku na vrátenie poistného. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie vo forme preplatenia nákladov na opravu, ak opravu vykonal poistený alebo iná osoba, odlišná od poisťovateľa alebo obchodného zástupcu.
 6. stratu poisteného výrobku.
 7. odcudzenie poisteného výrobku (ak nebolo dojednané poistenie proti odcudzeniu).
 8. poškodenie poisteného výrobku spôsobené ohňom z vonkajšieho alebo vnútorného zdroja.
 9. akékoľvek úmyselné poškodenie.
 10. poškodenie poisteného výrobku v súvislosti s teroristickým činom alebo vojnou.
 11. obnovu alebo prenos dát uložených v poistenom výrobku. Ak však dôsledku vzniku poistnej udalosti vzniklo poistenému právo na výmenu pevného disku, potom poistenému súčasne vzniká právo na bezplatnú inštaláciu súčasnej verzie hlavných aplikácií a operačného systémového softwaru, ktoré poistený zakúpil od obchodného zástupcu.

Článok 10 Poistenie pre prípad odcudzenia

(1) Rozsah Poistenia pre prípad odcudzenia
Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť odcudzenia poisteného výrobku, má poistený podľa týchto poistných podmienok právo na jeho náhradu poskytnutím nového výrobku; náhradu poisteného výrobku zaistí poisťovateľ. Poistený je povinný doložiť vznik poistnej udalosti policajným protokolom. Ak je poisteným výrobkom mobilný telefón, musí byť súčasťou tohto protokolu aj žiadosť poisteného o zablokovanie výrobného čísla prístroja (IMEI) v sieti všetkých operátorov na Slovensku. Poistenie sa vzťahuje na poistené výrobky umiestnené v uzamknutej nehnuteľnosti poisteného; vo vozidle poisteného, a to v uzamknutom kufri alebo uzamknutej priehradke; prípadne umiestnené v iných priestoroch, a to v uzamknutom sejfe alebo v pevnej uzamknutej skrinke. 
Poistenie proti odcudzeniu sa dojednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % z obstarávacej ceny poisteného výrobku.

(2) Poistné plnenie formou nového výrobku
V prípade odcudzenia poisteného výrobku počas trvania tohto poistenia má poistený právo na bezplatné poskytnutie nového náhradného výrobku s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, aké mal odcudzený poistený výrobok, maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti. O vzniku nároku na náhradu rozhoduje poisťovateľ. O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ. 
Výplatou poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(3) Výluky z Poistenia pre prípad odcudzenia

Poistenie proti odcudzeniu sa nevzťahuje na:

 1. náklady na výmenu softwaru. Avšak aktuálne verzie hlavných aplikácií a operačného systémového softwaru, ktoré poistený kúpil od obchodného zástupcu, budú poistenému bezplatne nahradené a dodané spolu s novým výrobkom dodaným v súlade s týmto poistením proti odcudzeniu.
 2. akékoľvek iné odcudzenie poisteného výrobku okrem odcudzenia, ku ktorému došlo v rámci lúpeže alebo vlámania treťou osobou.
 3. odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poisteného výrobku a ďalšieho vonkajšieho zariadenia.
 4. odcudzenie poisteného výrobku, ak neboli prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie výrobku pred odcudzením.
 5. odcudzenie poisteného výrobku, ktoré nastalo v čase, kedy bol výrobok predaný poisteným do starostlivosti alebo užívania tretej osobe.
 6. odcudzenie poisteného výrobku z vozidla, okrem prípadu, kedy bol výrobok ukrytý a uložený v uzamknutom kufri alebo uzamknutej priehradke a páchateľ do vozidla vnikol násilím. V takom prípade je poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie povinný predložiť dôkaz o násilnom vniknutí do vozidla.
 7. odcudzenie poisteného výrobku, ak poistený zanechal poistený výrobok na svojom alebo cudzom pracovisku, v škole alebo na inom verejnom mieste, okrem prípadu, kedy bol výrobok uzamknutý v pevnej uzamykateľnej skrinke, v sejfe alebo v podobnom uzamykateľnom zariadení, ku ktorému má prístup iba poistený, a ak došlo k násilnému poškodeniu uzamknutej skrinky, sejfu alebo iného uzamykateľného zariadenia a ak poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie predloží dôkaz o násilnom poškodení takéhoto zariadenia, v ktorom bol poistený výrobok.
 8. akýkoľvek prípad odcudzenia poisteného výrobku, ktorý poistený nenahlásil na polícii najneskôr do 72 hodín po zistení odcudzenia poisteného výrobku.
 9. stratu poisteného výrobku v dôsledku udalosti spôsobenej vyššou mocou (neodvrátiteľné, nepredvídateľné a vonkajšie udalosti).
 10. odcudzenie poisteného výrobku, ku ktorému došlo v dôsledku vedomého konania poisteného.

Článok 11 Starostlivosť o zákazníka

V prípade otázok alebo sťažnosti sa môže poistník alebo poistený obrátiť na poisťovateľa:
AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112.

Orgánom dohľadu nad činnosťou poisťovateľa je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Článok 12 Doručovanie

 1. Pre doručovanie akýchkoľvek písomností s využitím držiteľa poštovej licencie platí, že sa považujú za doručené siedmym dňom odo dňa odoslania doporučenej poštovej zásielky na kontaktnú adresu poistníka, poisteného alebo poisťovne, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.
 2. Pre osobné doručovanie platí, že v momente prevzatia zásielky druhou zmluvnou stranou sa táto považuje za doručenú. Zmluvná strana je povinná toto prevzatie a dátum prevzatia písomne potvrdiť na kópii doručovanej písomnosti alebo na jej druhopise.
 3. Doručovanie akýchkoľvek písomností je možné aj kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia. Písomnosti odoslané týmto spôsobom sa považujú za doručené v momente ich prevzatia druhou zmluvnou stranou.
 4. Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy ju adresát odmietol prijať.
 5. Ak bola doručovaná písomnosť uložená a adresát si ju v úložnej lehote nevyzdvihol, považuje sa písomnosť za doručenú posledným dňom úložnej lehoty.

Článok 13 Záverečné ustanovenia

Poistník aj poistený súhlasia so spracúvaním osobných údajov poistníka/poisteného poisťovateľom a to v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa, elektronický kontakt a údaje o dojednanom poistení (okrem citlivých údajov); pre marketingové účely a pre účely produktov poisťovateľa a predajcu. Udelenie súhlasu nie je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy, udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Článok 14

Tieto Poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12. novembra 2012


E-mailový spravodaj

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.

*  
stiahnuť - vytlačiť

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť MICHMAN, s.r.o, so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 52356035 , DIČ: 2120998143    ,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 136876/B

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 948 887 020, písomne na adrese Pod hájom 4444/211 ,018 41 Dubnica nad Váhom, alebo  e-mailom gpdr@bonusko.sk .

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Občiansky preukaz , rodné číslo a dátum narodenia prípade splátok + predlženej záruky
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

 

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • Splátkové spoločnosti
 • Poisťovne

a.  Geis Parcel SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46 489 592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 21503/S

b.   Geis SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 31 324 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2083/S

c.   DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. , so sídlom Na pántoch   18
        831 06  Bratislava-Rača, IČO: 47927682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100759/B

d.    TOPTRANS EU, a.s. ,so sídlom Na Priehon 50, 949 01  Nitra, IČO: 36703923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OS Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 10363/N

e.    KAMEX SLOVAKIA, s.r.o. ,so sídlom Zlatovská 2195 ,91105 Trenčín, IČO: 35890860, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 17511/R

f.    PPL CZ s.r.o.., so sídlom K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 25194798, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Praha, Oddiel Sro, Vložka č. C 105858

g.    BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky  , so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Po, Vložka č. 2990/B

h.     Všeobecná úverová banka, a.s. , so sídlom Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava  25, IČO: 31 320 155 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 341/B

i.     Home Credit Slovakia, a.s. , so sídlom Teplická 7434/147 ,Piešťany 921 22 , IČO: 36 234 176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10130/T

j.     AWP Solutions ČR a SR, s. r. o., so sídlom Jankovcova 1596/14b , 170 00 Praha 7 , IČO: 25622871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Praha, Oddiel Sro, Vložka č. C 55651

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva si môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 948 887 020, písomne na adrese Pod hájom 4444/211, 018 41 Dubnica nad Váhom, alebo  e-mailom gpdr@bonusko.sk .Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamenných predajní BONUSKO. Ak sú tieto predajne monitorované kamerovým systémom, spracováva tieto kamerové záznamy spoločnosť MICHMAN ,s.r.o. . Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.

 

 


Mena

Vyberte menu:


Tento web používa cookies

Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Informace o souborech cookies